COVID-19 coronavirus disease in 2019 caused by SARS-CoV-2
 here: http://covid-19-disease-sars-cov-2.com/
by dr Z Halat
Medical Epidemiology Consultant

SARS-CoV-2 formerly known as Novel Coronavirus (2019-nCoV),  Wuhan coronavirus 武汉冠状病毒  武漢冠狀病毒) causing 2019-nCoV acute respiratory disease (ICD-10: U07.1). Codes U00-U49 are to be used by WHO for the provisional assignment of new diseases of uncertain etiology. In emergency situations codes are not always accessible in electronic systems.

Novel Coronavirus (2019-nCoV)

by dr Z Halat
Medical Epidemiology Consultant

World Health Organization declared that the outbreak of 2019-nCoV constitutes a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)
see how they dealt with ebola crisis before and now
ebola-virus-disease.comDiscovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang, Hui-Dong Chen, Jing Chen, Yun Luo, Hua Guo, Ren-Di Jiang, Mei-Qin Liu, Ying Chen, Xu-Rui Shen, Xi Wang, Xiao-Shuang Zheng, Kai Zhao, Quan-Jiao Chen, Fei Deng, Lin-Lin Liu, Bing Yan, Fa-Xian Zhan, Yan-Yi Wang, Gengfu Xiao, Zheng-Li Shi
doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.22.914952
This article is a preprint and has not been certified by peer review [what does this mean?].
AbstractInfo/HistoryMetrics Preview PDF
Abstract
Since the SARS outbreak 18 years ago, a large number of severe acute respiratory syndrome related coronaviruses (SARSr-CoV) have been discovered in their natural reservoir host, bats. Previous studies indicated that some of those bat SARSr-CoVs have the potential to infect humans. Here we report the identification and characterization of a novel coronavirus (nCoV-2019) which caused an epidemic of acute respiratory syndrome in humans, in Wuhan, China. The epidemic, started from December 12th, 2019, has caused 198 laboratory confirmed infections with three fatal cases by January 20th, 2020. Full-length genome sequences were obtained from five patients at the early stage of the outbreak. They are almost identical to each other and share 79.5% sequence identify to SARS-CoV. Furthermore, it was found that nCoV-2019 is 96% identical at the whole genome level to a bat coronavirus. The pairwise protein sequence analysis of seven conserved non-structural proteins show that this virus belongs to the species of SARSr-CoV. The nCoV-2019 virus was then isolated from the bronchoalveolar lavage fluid of a critically ill patient, which can be neutralized by sera from several patients. Importantly, we have confirmed that this novel CoV uses the same cell entry receptor, ACE2, as SARS-CoV.
The epidemic of 1679 commemoration: The Plague Column formally Holy Trinity and the nine choirs of angels, 1694, Pestsäule, Heilige Dreifaltigkeit und zu den 9 Chören der Engel, Graben, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat i.e. HalatFineArt
Upamiętnienie epidemii z 1679 r .: Kolumna Dżumowa formalnie Święta Trójca i dziewięć chórów aniołów, 1694, Pestsäule, Heilige Dreifaltigkeit und zu den 9 Chören der Engel, Graben, Wiedeń, Austria.The epidemic of 1679 commemoration: The Plague Column formally Holy Trinity and the nine choirs of angels, 1694, Pestsäule, Heilige Dreifaltigkeit und zu den 9 Chören der Engel, Graben, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat"Nasz Dziennik" Poniedziałek, 3 lutego 2020, Nr 27 (6685)

Wirus wyizolowany

Zenon Baranowski

We Włoszech wyizolowano koronawirusa, dzięki czemu zwiększa się możliwość badania go w celu ustalenia, co robić, by go ograniczyć.

Włoskie władze ogłosiły, że w rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani został wyizolowany koronawirus. – To znaczy, że jest większa możliwość badania go w celu ustalenia, co robić, by go ograniczyć – podkreślił włoski minister zdrowia Roberto Speranza. Wyniki mają być przekazane do dyspozycji „całej wspólnocie międzynarodowej”. – Teraz łatwiej będzie go leczyć – zauważa włoski minister.

– Mamy kryzys nazwany słusznie stanem nadzwyczajnym, oficjalnie to stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. I do niego trzeba dostosować działania władz, biorąc pod uwagę doświadczenia wcześniejszych kryzysów tego rodzaju, jak SARS, świńska grypa, ptasia grypa, MERS, ebola itp. – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog, były główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych.

Polska bez wirusa

W Polsce dotychczas nie odnotowano obecności koronawirusa. Wykluczono go u dwóch pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Jeden z nich to Polak, który pracuje w Szanghaju, a drugi to obywatel Chin zamieszkały od lat w Polsce, który niedawno powrócił z Wuhanu, centrum epidemii koronawirusa.

Rząd zorganizował powrót do kraju z Chin, z Wuhanu, grupy trzydziestu Polaków. Jak informowało Ministerstwo Zdrowia, zostaną skierowani na obserwację na oddziały zakaźne. – Opuszczą szpital, jak będziemy mieli pewność, że nie są zarażeni koronawirusem – przekazał PAP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Przed wylotem do Francji stan ich zdrowia określany był jako dobry.

Pierwsza ofiara poza Chinami

Na Filipinach odnotowano pierwszy przypadek zgonu z powodu koronawirusa. Władze podają, że chodzi o 44-letniego Chińczyka, który przyleciał z Wuhanu. W Chinach odnotowano już 305 ofiar śmiertelnych wirusa. Zarażonych jest już ponad 14 tys. osób, z czego połowa w prowincji Hubei, która jest centrum rozprzestrzeniania się wirusa. Prowincja ta została praktycznie odcięta od świata przez władze. Ale wirus rozpowszechnił się już na wszystkie prowincje oraz do blisko 25 krajów świata. Wirus jest obecny w około 20 krajach UE. Najwięcej przypadków odnotowano we Francji i w Niemczech. Dlatego trwa zorganizowana ewakuacja z Chin obywateli wielu krajów oraz ograniczane są połączenia lotnicze z tym krajem. Niektóre państwa, jak Australia, Nowa Zelandia czy Korea Płd., ogłosiły, że nie wpuszczą do kraju obcokrajowców z Chin. Zaleca się również niepodróżowanie do Chin.

– Epidemia ta rozprzestrzeniła się nagle. Pojawiają się doniesienia z Chin, że wirus szerzy się przez nietoperze. Są one pokarmem w wielu krajach, a ich tryb życia bardzo sprzyja powstawaniu nowych mutacji zarazków. Pod względem zagrożenia chorobami zakaźnymi te latające ssaki są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich, także w wyniku przypadkowego kontaktu – wskazuje dr Hałat. – Gdyby wysoce zjadliwy 2019-nCoV faktycznie roznosiły nietoperze, to choroba wywołana przez wirus ebola zmusza do refleksji i pilnych działań. Poza tym pojawiło się podejrzenie, że nietoperz z nowym koronawirusem uciekł z laboratorium broni biologicznej – dodaje.

Były Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę, że należy być przygotowanym do tego rodzaju zagrożeń.

– Dochodzi do zgonów, może nielicznych w odniesieniu do całej populacji, ale z dramatycznym przebiegiem zakażenia, wysoką śmiertelnością wśród pacjentów objawowych, nieporównanie wyższą niż w przypadku grypy sezonowej. W związku z tym należałoby przede wszystkim zaplanować możliwość hospitalizacji takich pacjentów – akcentuje dr Hałat. – Niestety, mamy kryzys w szpitalnictwie zakaźnym, wynikający głównie z tego, że nie ma chętnych do podejmowania specjalizacji w tym zakresie. Oddziały są powszechnie redukowane, zamykane, ale potrzeby wcale nie nikną. Minimum bezpieczeństwa może zapewnić sieć rezerwowych boksów Meltzera, w każdej chwili niezawodnie gotowych do wymiany pacjentów „zwykłych” na wymagających izolacji ze względów epidemiologicznych. Potrzeba zapasowych sal szpitalnych odpowiednio wyposażonych, aby uratować każde życie oraz uchronić personel medyczny i otoczenie przed infekcją. Należy przewidzieć również masowy napływ pacjentów i odpowiedni do potrzeb i realnych możliwości poziom zabezpieczenia medycznego. Chińczycy nagle rzucili się do budowania szpitali. Inwestycje w szpitalnictwo w naszym kraju to nadal tragifarsa rodem z PRL-u – konstatuje.

Artykuł dostępny na stronie:
https://wp.naszdziennik.pl/2020-02-03/336776,wirus-wyizolowany.html

"Nasz Dziennik" Monday, 3 February 2020, No. 27 (6685)

Virus isolated

Zenon Baranowski

In Italy, coronavirus has been isolated, which increases the possibility of testing it to determine what to do to reduce it.

The Italian authorities have announced that coronavirus has been isolated in the Rome Spallanzani infectious hospital. "This means that there is more opportunity to examine it to determine what to do to reduce it," emphasized Italian Health Minister Roberto Speranza. The results are to be made available to "the entire international community". "It will be easier to treat now," notes the Italian minister.

- We have a crisis rightly called a state of emergency, officially a state of emergency for public health of international significance. And it is necessary to adapt the actions of the authorities to it, taking into account the experience of previous crises of this kind, such as SARS, swine flu, bird flu, MERS, ebola, etc. - says Dr. Zbigniew Hałat, a specialist in epidemiologist, former chief doctor in an interview with Nasz Nasz sanitary inspector and deputy minister of health for sanitary and epidemiological matters.

Poland without a virus

No coronavirus has been reported in Poland yet. He was excluded in two patients staying at the Provincial Specialist Hospital. J. Gromkowski in Wrocław. One of them is a Pole who works in Shanghai, and the other is a Chinese citizen who has lived in Poland for years, who has recently returned from Wuhan, the center of the coronavirus epidemic.

The government organized a return to the country from China, from Wuhan, a group of thirty Poles. According to the Ministry of Health, they will be sent to infectious wards for observation. - They will leave the hospital if we are sure that they are not infected with coronavirus - told PAP Wojciech Andrusiewicz, spokesman for the Ministry of Health. Before leaving for France, their health was described as good.

First victim outside of China

In the Philippines, the first death from a coronavirus has been reported. Authorities say it is a 44-year-old Chinese who flew in from Wuhan. In China, 305 deaths have already been reported. Over 14 thousand are already infected. people, half of them in Hubei Province, which is the center of the spread of the virus. This province was virtually cut off from the world by the authorities. But the virus has already spread to all provinces and to nearly 25 countries around the world. The virus is present in about 20 EU countries. Most cases were recorded in France and Germany. That is why organized evacuation of citizens of many countries from China and air connections with this country are limited. Some countries, such as Australia, New Zealand or South Korea, have announced that they will not allow foreigners from China. It is also recommended not to travel to China.

- This epidemic spread suddenly. There are reports from China that the virus is spreading through bats. They are food in many countries, and their lifestyle is very conducive to the emergence of new germ mutations. In terms of the threat of infectious diseases, these flying mammals are the most dangerous of all, also as a result of accidental contact - indicates Dr. Hałat. - If the highly virulent 2019-nCoV actually spread bats, then the disease caused by the ebola virus forces reflection and urgent action. In addition, there was a suspicion that the bat with the new coronavirus had escaped from the biological weapon laboratory, "he adds.

The former Chief Sanitary Inspector points out that one should be prepared for such threats.

- There are deaths, perhaps few in relation to the entire population, but with a dramatic course of infection, high mortality among symptomatic patients, incomparably higher than in the case of seasonal flu. Therefore, one should first of all plan the possibility of hospitalization of such patients - emphasizes Dr. Hałat. - Unfortunately, we have a crisis in infectious hospitality, mainly due to the fact that there are no volunteers to take up specializations in this field. Branches are widely reduced, closed, but the needs do not disappear. A minimum of security can be provided by a network of Meltzer redundant boxes, which can be reliably ready to replace "normal" patients at any time with demanding isolation for epidemiological reasons. The need for spare hospital rooms properly equipped to save every life and to protect medical staff and the environment from infection. A mass influx of patients and a level of medical coverage appropriate to the needs and real possibilities should also be envisaged. The Chinese suddenly rushed to build hospitals. Investments in hospitality in our country are still tragifars from the PRL - he concludes.

The article is available at:
https://wp.naszdziennik.pl/2020-02-03/336776,wirus-wyizolowany.html

The 1567 plague epidemic killed a third of the inhabitants of Wroclaw. Are we globally helpless again?
The 1567 plague epidemic killed a third of the inhabitants of Wroclaw. Are we globally helpless again? Epitaph paintings by Tobias Fendt, 1567: Christ pronounces the Final Judgement and Family of the deceased on the background panorama of Wroclaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Epitaph paintings by Tobias Fendt, 1567: Christ pronounces the Final Judgement and Family of the deceased on the background panorama of  Wroclaw, National Museum in Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Novel Coronavirus (2019-nCoV)

contact options
e-mail: medical(at)novel-coronavirus-2019-ncov.com


dr Halat's global office
WhatsApp  +48 536 608 999
over WiFi or mobile networks
dr Halat's global office WhatsApp +48 536 608 999 over WiFi or mobile networks free sms, no charge file transferring straight from your mobile and desktop, globally
free sms, no charge file transferring straight from your mobile or desktop
globally -

text messages, photos, videos
over 3G/4G/LTE & Wi-Fi
WhatsApp +48 536 608 999
dr Halat global office

No cost. Simple. Personal. Real Time Messaging.

free text (sms) messaging file transferring straight from your mobile
- globally -dr Halat Online - online medical consultation and advice
dr Halat Online - online medical consultation and advice
Skype address: dr.halat.online

Skype

 

drhalat twitter

twitter: dr halat


  HEALTH RISK MANAGEMENT & COMMUNICATION

HEALTH RISK MANAGEMENT & COMMUNICATION


VISIT CHIROPTEROLOGY
Bat research and study

Bat research and study visit home page: chiropterology.com
chiropterology.com